Plan een call

085 401 71 93

Veelgestede vragen

De meeste vragen die u hieronder vind zijn niet de meest gestelde vragen. Maar dat zouden ze wel moeten zijn. Te vaak storten ondernemers zich in deze regeling zonder zich goed af te vragen wat de spelregels zijn. Dat leidt naar verschillende uitdagingen die voorkomen konden worden. 

Alles wat u moet weten over de subsidieregeling SLIM.

De meest (niet) gestelde vragen zijn:

Je kunt een paard naar de voederbak leiden, maar je kunt hem niet dwingen om te eten. De ontwikkeling van mensen moet vanuit de mens zelf komen, maar je kan ze wel stimuleren om te leren en ontwikkelen.

Een meerderheid van de MKB ondernemingen beschikt niet over persoonlijke ontwikkelingsplannen, HR-beleid op leren en ontwikkeling, strategische personeelsplanning en een gedocumenteerd scholings- en ontwikkelplan.

 • Inzicht in de benodigde competenties in het bedrijf (46 procent van de mkb-ondernemingen denkt dat het is verbeterd; 48 procent geeft aan dat het gelijk is gebleven);
 • Inzicht in de aanwezige competenties bij medewerkers (45 procent; 50 procent).
 • Inzicht in de wensen en ambities van medewerkers (43 procent; 49 procent);
 • Het leerklimaat van het bedrijf (42 procent; 52 procent);
 • Passend aanbod aan leer- en ontwikkelactiviteiten (32 procent; 59 procent).

De SLIM-regeling beoogt dat bedrijven meer investeren in een cultuur waarin het 'up to date' houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is.

De maximale subsidie voor mkb-ondernemingen is € 24.999 (om een hoge verantwoordingsdruk te voorkomen) en voor mkb-ondernemingen uit de landbouwsector is het maximum € 20.000 (in verband met de de-minimisverordening). De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband is € 500.000. Voor de grootbedrijven bedraagt de subsidie maximaal € 200.000.

Er zijn ondergrenzen vastgesteld voor het aan te vragen subsidiebedrag. Subsidie wordt slechts verleend indien de subsidiabele kosten voor het initiatief ten minste € 5.000 bedragen. Deze ondergrens geldt niet wanneer de subsidieaanvraag uitsluitend ziet op het bieden van een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg.

Binnen onderstaande tijdvakken is het als mkb-ondernemer mogelijk om een SLIM-subsidie aan te vragen.

1 t/m 30 juni: aanvraagperiode samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

1 t/m 31 maart: aanvraagperiode individuele mkb-ondernemingen.

1 t/m 30 september: aanvraagperiode individuele mkb-ondernemingen.

Nee. Deze kosten zijn niet subsidiabel:


a. onredelijk en niet noodzakelijk gemaakte kosten ter uitvoering van het initiatief of een onderdeel daarvan;
b. loonverletkosten, zijnde de loonkosten van werkenden voor niet-productieve uren als gevolg van deelname aan subsidiabele activiteiten, voor zover die hebben geleid tot een vermindering van de werkbare uren voor de ondernemer;
c. kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten, zijnde alle niet directe kosten waaronder begrepen de kosten van administratie en beheer;
d. kosten gemaakt buiten de initiatiefperiode;
e. kosten die in aanmerking komen voor andere financiering van overheidswege;
f. externe kosten waarvoor geen factuur kan worden overgelegd;
g. kosten die voortvloeien uit wettelijk verplichte taken;
h. opleidingskosten; of
i. btw.

Nee. De volgorde van behandeling zal op verzoek van UVB worden bepaald op basis van loting.

 1. E-formulier: het e-formulier voor de aanvraag is vanaf de opening van het tijdvak beschikbaar op het e-portaal.
 2. mkb-verklaring: Er is een sjabloon beschikbaar dat verplicht gebruikt moet worden en dat ondertekend moet worden door de aanvrager. Hierin wordt verklaard wat voor type bedrijf de onderneming betreft. De aanvrager kan aan de hand van de bijgevoegde beslisboom bepalen tot welk type bedrijf de onderneming behoort. Op basis hiervan moet de mkb-verklaring ondertekend worden.
 3. De-minimisverklaring: op de pagina Er is een sjabloon beschikbaar dat verplicht gebruikt moet worden en dat ondertekend moet worden door de aanvrager.
 4. Activiteitenplan: Er is een sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden.
 5. Begroting: Er is een sjabloon dat verplicht gebruikt moet worden.
 6. Schriftelijke machtiging (alleen indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair).
 7. Samenwerkingsovereenkomst: Hiervoor is geen sjabloon beschikbaar. De samenwerkingsovereenkomst is vormvrij maar moet minimaal voldoen aan Artikel 21 van de Regeling. (dit is alleen nodig als de aanvraag wordt ingediend voor een SLIM Samenaanvraag)
 8. Verklaring grootbedrijf: Er is een sjabloon beschikbaar dat verplicht gebruikt moet worden en dat ondertekend moet worden door de aanvrager. Hierin wordt verklaard wat voor type bedrijf de onderneming betreft. De aanvrager kan aan de hand van de bijgevoegde beslisboom bepalen tot welk type bedrijf de onderneming behoort. Op basis hiervan moet de verklaring grootbedrijf ondertekend worden. (dit is alleen nodig als de aanvraag wordt ingediend voor een SLIM Grootaanvraag)